Villkor för personuppgiftshantering

Personuppgiftspolicy
Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med.
Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är kund
hos oss, dels när du söker arbete hos oss.
Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och
förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter
Camilla Sundblad, Optimal Friskvård är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som beskrivs i den här policyn.
Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du oss på:
E-post: hej@optimalfriskvard.se
Adress: Markvardsgatan 5, 113 53 Stockholm
Telefonnummer: 0760- 229770

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blirkund hos oss, kontaktar oss eller söker anställning hos oss, kan vi också komma att samla inpersonuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
• Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka personuppgifter 
Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:
• Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
• Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att
inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda
de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster till dig. Vi
behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna, för
kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor
om din tjänst när du kontaktar vår kundservice samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och
fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling
är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Bokföring
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar
oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i
denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av tjänster till dig och att möjliggöra
utskick av nyhetsbrev för de tjänster du är intresserad av generellt samt information om företaget.
Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi
hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst. När
det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller
skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.
För behandlingarna marknadsföring och inför anställning är den rättsliga grunden vårt berättigade
intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa
ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av
behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen
kommer att vara fördelaktig för dig.
När det gäller personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte har något samband med en
rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter för
eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och upp till 12 månader därefter. Vissa
personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och
skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut
raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla
dem till dig.

Speciellt om cookies
En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare.
Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella
webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller
identitet (i den mån den är känd). Vi använder följande cookies på vår webbsida:
• Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
• Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
• Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i
första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics.
De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Cookies gör att webbsidan får en
bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Vi använder cookies också för att samla in och
analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra
användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som
användare. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?
Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din
webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera
cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär
att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade
inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller
lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas
på ett betryggande sätt.
• Tjänsteleverantörer
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla
de krav som vi är skyldiga såsom företag delar vi personuppgifter med företag som
tillhandahåller tjänster till oss. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det
personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de
får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de
är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte
dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.
• Myndigheter
Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.
Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det
vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga
parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi
har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig
åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert
sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter
har tillgång till dem.

Dina rättigheter
Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:
• Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
• Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad
om dig.
• Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl
som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex
bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
• Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning
att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som
rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
• Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en
begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan
uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är
gällande.
• Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som
rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna
visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen,
rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva
eller försvara rättsliga anspråk.
• Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring.
Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas
för sådana ändamål.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten.